RECOMANDăRI PENTRU REDACTARE

LUCRăRI DE CERCETARE ÎN VEDEREA PUBLICăRII ÎN REVISTA ROMâNă DE KINETOTERAPIE


Prin apariția unei lucrări În reviste, dreptul de autor se trece asupra revistei și, ca atare, lucrarea nu mai poate fi trimisă spre publicare, integral sau parțial, unei alte reviste, decât cu acordul Comitetului de redacție. De asemenea, revista nu publică lucrări apărute În alte reviste din țară sau străinătate. Articolele sunt supuse procesului de evaluare/recenzare 'peer review'.

La baza redactării lucrării stau principii deontologice, reguli, norme și uzanțe etice și estetice.

Pentru realizarea aspectului uniform al revistei și pentru asigurarea ținutei științifice a articolelor, colectivul de redacție recomandă colaboratorilor revistei să ia În considerare aspectele ce se vor prezenta.

Redactarea articolelor se conformează În general recomandărilor stabilite de Comitetul Internațional al Editorilor de Reviste Medicale (www.icmje.org).

Lucrarea În extenso se va redacta În Întregime În limba engleză sau franceză și va fi precedată de un rezumat În limba În care este redactat articolul, precum și de un rezumat În limba română.

Pentru autorii străini, lucrarea În extenso și rezumatul se vor trimite Într-o limbă de circulație internațională (engleză sau franceză).

Lucrarea va avea 4-8 pagini, inclusiv ilustrații, tabele, grafice. Se va procesa spațiat la un rând, justified, redactat În Office Word, Time New Roman, font 12, diacritice, format A4, cu margini: top 2 cm, bottom 2 cm, left/inside 2,5cm, right/outside 2cm.

Lucrarea va fi Înaintată colectivului de redacție În două exemplare printate, pe adresa redacției și un exemplar pe suport electronic, pe adresa de mail a publicației.

Colectivul de redacție recomandă colaboratorilor următoarea structură a manuscrisului: paginile vor fi numerotate central, jos, În următoarea ordine:


 • pagina 1 - titlul lucrării (În limbile română și engleză sau franceză);
 • pagina 2 - prenumele și numele complet al autorilor, caractere Times New Roman, font 14, cursiv, boltit, italic, aliniat dreapta, urmate de profesia, gradul didactic și științific. Instituția fiecărui autor se va insera cu footnote (1,2) În subsolul paginii. Totodată vor fi oferite și informații de ordin personal ale primului autor al lucrării, ca persoană de contact (nume, prenume, instituția, adresa, nr. tel., adresa mail);
 • pagina 3 - cuvinte cheie (În limbile română și engleză sau franceză) și rezumatul lucrării (În limbile engleză sau franceză); (autorii străini vor folosi o limbă de circulație internațională pentru rezumat și cuvintele cheie).
 • pagina 4....n- textul lucrării, inclusiv ilustrații, tabele, grafice, discuții, concluzii, bibliografie;

Lucrarea trebuie să satisfacă cerințele de standard științific și formativ pentru cercetători. În funcție de destinatarii lucrării, protocolul diferă sensibil, având caracter academic, de popularizare, științific sau informal.Manuscrisul / Lucrarea În format electorinc va fi trimisă la următoarea adresă:


Editor șef: CIOBANU DORIANA

e-mail: doriana.ciobanu@revrokineto.com

Editor șef adjunct: Lozincă Izabela

e-mail: ilozinca@revrokineto.com


Recomandări pentru redactare


Titlul lucrăriiDin punct de vedere formal acesta trebuie să fie scurt și concis, fără paranteze, abrevieri, să nu fie explicat printr-un subtitlu, să anunțe conținutul și caracteristicile dominante ale articolului.


Titlul se scrie cu majuscule, bold, centrat, font 14.Recomandări pentru redactare


Cuvinte-cheieVor fi precizate 3-5 cuvinte cheie, italic, aliniate stânga, cu font 11. Ele trebuie să fie semnificative, să exprime esența demersului epistemic și a conținutului articolului și să difere pe cât posibil de cuvintele din titlu.Recomandări pentru redactare


Rezumatul lucrăriiAcesta trebuie să informeze cititorul asupra esenței conținutului și asupra contribuției autorului; trebuie să fie fidel textului, să nu depășească 15-20 de rânduri sau 200 de cuvinte scrise cu font 12. El trebuie să fie cât mai informativ.


Rezumatul va cuprinde obiectivele lucrării, metodele noi utilizate, una sau mai multe concluzii edificatoare.Recomandări pentru redactare


Textul lucrăriiTextul trebuie să fie echilibrat ca volum al părților componente, să aibă o exprimare clară și elevată, frazele să fie scurte, evitându-se propozițiile negative, exagerările lingvistice.


Când tema studiată necesită o clarificare teoretică sau o discuție teoretică pentru justificarea formulării ipotezei, în planul lucrării se poate afecta un capitol destinat discuțiilor datelor din literatură, încadrarea temei cercetate în contextul domeniului, aportul cercetării la clarificarea, precizarea unor aspecte, etc. Prima parte a textului cuprinde noțiuni care evidențiază importanța teoretică și practică a temei, reflectarea acesteia în literatura de specialitate, scopul lucrării, obiectivele și sarcinile acesteia, pe scurt. Dacă este necesară amintirea datelor anatomo-fizio-patologice acestea trebuie să fie scurte și noi, prin conținut și prezentare.


Se recomandă pentru studii structurarea în următoarele secțiuni:


 • Introducere - se arată pe scurt scopul și rațiunea studiului. Se prezintă numai fundalul, cu un număr limitat de referințe necesare cititorului să înțeleagă de ce a fost condus studiul.
 • Material și metodă - se prezintă ipoteza sau ipotezele alternative, se descriu pe scurt, planul și organizarea cercetării, pacienții, materialele, metodele, criteriile de includere-exludere, explorările, procedura precum și metoda statistică folosită.
 • Experimentele umane și non-umane: Când sunt raportate experimente umane autorii trebuie sa precizeze dacă au fost 4 respectate standardele etice pentru experimentele umane după cum este specificat în declarația de la Helsinki, revizuite în 2000 (World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medicalresearch involving human subjects. JAMA. 2000 Dec 20; 284(23):3043-5).
 • Ilustrațiile și tabelele vor fi inserate în text la locul potrivit, numerotate cu cifre arabe (Tabel 1,2 etc., scris deasupra tabelului sau Fig.1,2.etc. scris dedesuptul figurii), cu un titlu și legendă însoțite de precizarea sursei exacte a citării (titlul lucrării\articolului și primul autor). Imaginile, tabelele și figurile trebuie să fie în format jpeg, de minimum 300 dpi. Figurile (desene, scheme) vor fi reprezentate grafic profesional. Fiecare fotografie va avea menționat în subsol numărul, iar partea superioară a figurii - indicată cu o săgeată (dacă nu se poate deduce care este aceasta).
 • Legendele ilustrațiilor - recomandă exprimarea rezultatelor în unități de măsură internaționale și în SI. Vor fi utilizate abrevierile acceptate internațional. Se vor scrie cu caractere Times New Roman, 10.
 • Rezultate - trebuie expuse rezultatele detaliate și trebuie citate toate tabelele și figurile în ordinea logică și care trebuie să suplimenteze textul, nu să îl dubleze. Se subliniază numai cele mai importante observații și nu comparativ cu rezultatele altora. Aceste comparații se fac la secțiunea discuții.


Recomandări pentru redactare


ConcluziiA nu se repeta datele prezentate la rezultate și nici nu trebuie prezentate date noi aici. Prezentarea concluziilor cercetării va fi realizat sintetic și sistematic, autorul putând diviza acest capitol în funcție de caracterul teoretic sau experimental al acestora. Autorul va evidenția contribuția cercetării la progresul teoriei și practicii domeniului temei investigate. Discuțiile cuprind raportarea rezultatelor personale la datele de literatură. Vor fi subliniate aspectele noi relevate de studiu și se vor discuta implicațiile acestora și limitele lucrării.

Lucrarea poate să prezinte un experiment, un studiu statistic sau să descrie o metodă sau tehnică specifică.

Analiza statistică - trebuie să fie clar specificate care teste au fost folosite pentru evaluarea datelor. Când datele sunt prezentate sub forma tabelară, testul statistic trebuie să fie indicate printr-o notă de subsol pentru fiecare test în parte.Recomandări pentru redactare


MultumiriNumai persoanelor care au adus o contribuție semnificativă la studiu, dacă este cazul.Recomandări pentru redactare


BibliografiaObligatorie pentru orice articol, se scrie conform Convenției de la Vancouver. Caracteristica ce diferențiază stilul de scriere a referințelor față de alte stiluri, este aceea că fiecare sursă citată va primi un număr de referință, în ordinea apriției în text.

Pentru citarea în text ale aceleiași referințe se va folosi doar numărul respectiv. Biliografia va fi sortată în funcție de numărul de referință (în ordinea apariției în text) și nu în ordine alfabetică. Acest lucru va oferi cititorului posibilitatea de a găsi mai repede sursa detaliată în bibliografie.

Astfel, prima sursă citată va primi numărul 1, a doua sursă citată va primi numărul doi ș.a.m.d., numerele fiind scrise între paranteze drepte.

Bibliografia va cuprinde în ordine: autor, titlu articol, editor, numele publicației, volum, număr, pagini, an de publicare. Din motive de spațiu tipografic recomandăm autorilor ca în cazul în care sunt menționați mai mult de 20 de indici bibliografici să furnizeze și o bibliografie selectivă. în cazul citatelor, acestea se trec între ghilimele și se indică numărul sursei și pagina/ paginile.


Pentru cărți se vor menționa:

 • numele primului autor, urmat de virgulă, apoi de inițiala prenumelui și numele și inițialele celorlalți autori (între autori se pune virgulă).
 • se scrie în continuare titlul complet (între autori și titlul lucrării se pune punct), urmează editura și locul apariției; urmate de pagină și anul apariției. De ex:
  - Sbenghe, T. Kinesiologie: știința mișcării. Editura Medicală, București, pp. 112, 2002

Pentru lucrările apărute în periodice, se vor menționa:

 • numele primului autor, apoi inițiala prenumelui, urmat de numele și inițialele celorlalți autori (între autori se pune virgulă), titlul articolului, titlul periodicului, locul apariției, paginile la care se află articolul studiat, anul apariției

Pentru un text nepublicat, se vor indica:

 • numele autorului, inițiala prenumelui, titlul lucrării scris italic, natura documentului (teză de doctorat, raport de cercetare, comunicare personală, etc), instituția, locul apariției, anul apariției.

Pentru jurnalele on-line:


Pentru citări de website-uri:


Răspunderea pentru conținutul științific al materialului revine în întregime autorului/ autorilor. Colectivul de redacție asigură dreptul la replică, cu argumente științifice și metodice corespunzătoare, exprimate într-un limbaj academic civilizat.

Nicio parte a lucrărilor publicate nu va putea fi folosită, vândută, copiată distribuită fără acordul prealabil, scris al autorului și numai cu respectarea Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.


numarul curent 38

Descarcă versiunea digitală

Pentru a vizualiza versiunea digitală aveţi nevoie de Adobe Reader

INDEXARE

Titlul revistei: Revista Română de Kinetoterapie

ISSN: 1224-6220

ONLINE ISSN: 2068 - 1712

Profil: revistă de studii, cercetări, recenzii

Editură: Editura Universităţii din Oradea, recunoscută CNCSIS

Nivelul și atestarea revistei: BDI

Anul primei apariţii: 1995

Periodicitate: bianual

Informatii pentru abonare

Mai multe informaţii pentru înscriere apasă aici.


informatii pentru abonare


Abonare Revista Romana De Kinetoterapie

numar curent 38 / 2016Revista Română de Kinetoterapie apare de două ori pe an. Accesul la ultimul număr al revistei (in extenso) şi al celor precedente este gratuit pe pagina web a revistei www.revrokineto.com. Autorii pot citi, descărca, copia, distribui, printa, studia sau crea un link la textul integral al articolelor revistei şi de asemena permit utilizatorilor să  le folosească în orice alte scopuri legale. Nu se percepe taxa de procesare a articolelor la depunerea lor pentru publicare.

Pentru alte informaţii sau pentru înscriere on-line, se poate trimite mesaj la: doriana.ciobanu@yahoo.com


link-uri de interes


powered by: pixelabel